• Statuten

  Statuten en Huishoudelijk Reglement

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT  VAN Z.C.F.C.

  (opgericht 13 mei 1931)

   

  HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

  Artikel 1: NAAM,  ZETEL EN CLUBKLEUREN

  De vereniging draagt de naam Zaandamse Christelijke Football Club  (Z.C.F.C. ). Zij  is gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad. De kleuren der vereniging zijn: oranje zwart. Het  sporttenue bestaat uit:  oranje shirt met  zwarte boord en manchetten, zwarte kousen met oranje boord,  zwarte broek, voetbalschoenen en scheenbeschermers. Ieder lid is verplicht zich aan dit tenue te houden. Bij  het niet nakomen daarvan kan hem/haar door het bestuur het  recht tot medespelen worden ontzegd.

  Artikel 2: GRONDSLAG

  De grondslag der vereniging  is de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord. Dientengevolge mag de heersende toon in de vereniging hiermede  niet  in strijd zijn.

  Artikel 3: DUUR, DOEL EN MIDDELEN

  De duur der vereniging,  haar doel  en de middelen waarmede  zij  dit doel  tracht te bereiken zijn omschreven  in de artikelen 3 en 4 der Statuten.

  Artikel 4: LEDEN

  1. De vereniging bestaat uit:
   Werkende leden, onderscheiden in:
  2. Gewone werkende leden: senioren, junioren en pupillen
  3. B-leden
  4. Ereleden en leden van verdienste.
  1. Werkende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen of enige functie in de vereniging te bekleden. Senioren zijn zij  die vóór 1 augustus van het  lopende seizoen 18 jaar of ouder zijn.  Bij  damessenioren geldt een grens van 16 jaar. Junioren en pupillen zijn zij die de leeftijd van een senior-lid nog niet hebben bereikt.
  1. B-leden zijn zij die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en gerechtigd zijn enige functie in de vereniging te bekleden.
  1. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die zich jegens de  vereniging bijzonder verdienstelijk  hebben gemaakt er op voordracht  van het  bestuur of van tenminste  10 stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste 3/4 der uitgebrachte stemmen als  zodanig  zijn benoemd.

  Artikel  5: BEGUNSTIGERS

  Begunstigers zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en de vereniging uitsluitend geldelijk steunen.

  HOOFDSTUK   2  – LIDMAATSCHAP

  Artikel 6: VERKRIJGING LIDMAATSCHAP

  Het werkend  lidmaatschap wordt als volgt verkregen: De aanvrager wendt  zich  tot de secretaris der  vereniging,  die  hem/haar een door het bestuur vastgesteld vragen-aanmeldingsformulier geeft. Wanneer aanvrager dit  formulier onder opgave van  naam,  geboortedatum en adres heeft  ingevuld  en  getekend,  waaruit blijkt dat  hij/zij  met de grondslag en  het deel der  vereniging  instemt  en  zich hierdoor aan de  voorwaarden  verbindt,  wordt hij/ zij  door middel  van  het verenigingsorgaan op de  ballotage1ijst geplaatst.

  Binnen  14 dagen  na deze  bekendmaking kan ieder  lid,  onder  opgave  van redenen schriftelijk  tegen de  toelating  bij het bestuur bezwaar maker.  Wanneer  geen gegronde bezwaren  ter  kennis  zijn gebracht, wordt de aanvrager als  lid beschouwd. Mochten er  binnen de  gestelde  termijn wel gegronde  bezwaren  tegen de aanvrager ingediend worden,  dan  zal de afwijzende beslissing  hem/haar  schriftelijk worden medegedeeld.  Bij  afwijzende  beslissing heeft de aanvrager het  recht  ook  de Algemene Vergadering  over  zijn  verzoek  tot lidmaatschap te  laten oordelen.

  Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van  hun wettelijk vertegenwoordiger Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de KNVB. Het bestuur  is bevoegd de  KNVB alle gevraagde  inlichtingen omtrent de  leden te verstrekken.

   

  Artikel 7: BEEINDIGING  VAN HET LIDMAATSCHAP

  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

  1. Opzegging
  2. Overlijden
  3. Opzegging door vereniging
  4. Royement

  Als omschreven in artikel 7 en 10 der Statuten

  Opzegging dient  tenminste  vier weken vóór het einde  van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt  dan tegelijk het verstrijken van  het verenigingsjaar, waarin werd opgezegd. Bij tussentijds bedank en blijft de contributie over het  lopende verenigingsjaar in haar geheel  verschuldigd . Royement wegens wangedrag,  zowel  in als buiten de vereniging,  waardoor de vereniging wordt benadeeld,  dient te worden bekrachtigd door de Algemene  Vergadering met tenminste 2/3 der geldig  uitgebrachte stemmen.  Degene die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle  rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien . Hij/zij  is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd  voldaan,  na te komen.


  ARTIKEL 8: VERENIGINGSJAAR

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgend jaar.

   

  ARTIKEL 9: CONTRIBUTIE

  Alle werken de leden en B-leden betalen een door de Algemene Vergadering vastgestelde contributie. Ereleden  en  leden  van verdienste, die tevens  lid  zijn,  kunnen van  het betalen van contributie worden vrijgesteld. Begunstigers betalen een jaarlijkse bijdrage.

   

  ARTIKEL  10: VERPLICHTINGEN  VAN DE LEDEN

  1. Ieder lid wordt  geacht de Statuten en  het  Huishoudelijk  reglement waarvan  ieder  lid  tegen  een door  het Bestuur  vastgestelde  vergoeding  een exemplaar zal  ontvangen,  te kennen.
  2. Alle besluiten,  die  door  de Algemene Vergadering worden aangenomen, zijn bindend  voor alle Ieder.
  3. Bij verhuizing  is  het  lid verplicht binnen  14 dagen  hiervan  kennis te geven aan de secretaris.
  4. Wanneer een  speler  verhinderd  is aan een wedstrijd  deel  te  nemen,  is  hij/ zij  verplicht de wedstrijdsecretaris uiterlijk  24 uur  van  te  voren hiervan in  kennis te stellen. Indien  hij/zij  hierbij  in gebreke blijft,  kan  hi j/zij  op een  nader door het  bestuur vast te stellen wijze worden gestraft.
  5. Ieder elftal-lid is zijn/haar aanvoerder gedurende de wedstrijd stipte gehoorzaamheid verschuldigd en dient alle medewerking te verlenen voor een goed verloop van de te spelen wedstrijd.

   

  ARTIKEL 11: RECHTEN  VAN  DE LEDEN

  1. Ereleden en  leden  van verdienste hebben,  voor zover ze  niet tevens gewoon  lid zijn,  geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging,  doch  staan wat  hun  rechten en verplichtingen  betreft,  gelijk met de  gewone  leden,  voor  zover  in Statuten en Huishoudelijk reglement niet anders  is bepaald.
  2. Gewone leden,  B-leden,  ereleden en leden van verdienste hebben  recht op gratis toegang bij  de thuiswedstrijden van de vereniging.
  3. Alle gewone leden hebben recht op deelneming aan oefeningen en – voor zover opgesteld – aan wedstrijden.
  4. Alle leden hebben het recht tot bijwonen van de Algemene Vergadering en het  indienen van voorstellen en het voorstellen van kandidaten aan de Al gemene Vergadering.
  5. Begunstigers hebben het recht tot bij wonen van de Algemene Vergadering, doch niet tot deelname aan de besprekingen.

   

  HOOFDSTUK 3  BESTUUR

   

  ARTIKEL 12: HET BESTUUR

  1. Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen de kring van zijn bevoegdheden in haar gehele omvang te behartigen.
  2. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris een penningmeester en tenminste 2 commissarissen Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.
  3. De  bestuursleden  verdelen de functies, behalve  die  van  eerste  voorzitter, die in  zijn  kwaliteit  door de Algemene Vergadering  wordt benoemd. Bij  tussentijds aftreden  als bestuurslid  is men  verplicht minstens  3 maanden van  tevoren  de  secretaris  hiervan schriftelijk  in  kennis  te stellen. Het  bestuur  oefent  controle  uit  op de verschillende  commissies,  kan tijdelijk commissies  instellen  en weer ontslaan. Het  bestuur  heeft  het  recht besluiten van  commissies  te  annuleren wanneer deze in  strijd  met  het  verenigingsbelang worden    Bij  afwezigheid  van  eerste voorzitter, eerste  secretaris en  eerste penningmeester  treden  hun  plaatsvervangers  in hun rechten  en verplichtingen.
  4. De bestuursleden  treden af volgens rooster  en  zijn  terstond herkiesbaar. Het  rooster  is als volgt:
   1. Secretaris en een of meer commissarissen
   2. Penningmeester en een of meer commissarissen
   3. Voorzitter en een of meer commissarissen

  De onderlinge vervanging bij ziekte of anderzijds wordt bij bestuursbesluit geregeld.

  1. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet, vanwege het spoedeisend karakter, tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
  2. Het bestuur is alleen gerechtigd tot het nemen van besluiten in een bestuursvergadering, indien meer dan de helft der bestuurders aanwezig is.

   

  ARTIKEL 13: DE VOORZITTER

  De voorzitter stelt  de  bestuursvergadering vast zo dikwijls hij  dit nodig oordeelt of op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. Hij geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.  Hij  draagt zorg voor de naleving van de Statuten en Huishoudelijk  reglement  en voor alle verdere regelingen en bepalingen. Voorts is hij de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag  vast, behoudens het recht  van de Algemene Vergadering daarin wijziging te brengen. Hij heeft het  recht de  beraadslagingen te doen eindigen indien hij  meent dat de vergadering voldoende  is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen hervatten zo 1/3 van de ter Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

   

  ARTIKEL 14: DE SECRETAR1S

  De secretaris voert de administratie van de vereniging,  voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het  notuleren van vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend en hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de gewone Algemene Vergadering brengt hij  het jaarverslag uit. Hij  houdt een ledenlijst of register bij waaruit de aard van elk lidmaat dient te blijken.  Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

   

  ARTIKEL 15: DE PENNINGMEESTER

  De penningmeester is belast met  het beheer van de geldmiddelen der vereniging Hij  draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en voor een geregelde boekhouding van ontvangsten en uitgaven,  op zodanige wijze dat te allen tijde de baten en lasten der vereniging direct  kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.  Gelden, die niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven,  worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in voor de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij  besluit van de Algemene Vergadering.  Hij  is verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te geven welke deze commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat  voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

   

  ARTIKEL 16: JAARLIJKSE  ALGEMENE VERGADERING

  Tussen  1  juli  en  1  oktober wordt de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering gehouden. Dag,  uur en plaats van deze vergadering worden door het  bestuur vastgesteld. De  leden worden voor deze vergadering door de secretaris schriftelijk of door middel  van het verenigingsorgaan opgeroepen.  De termijn van oproeping bedraagt  tenminste 14 dagen. De oproeping vermeldt de plaats/ tijdstip van de vergadering, benevens de te behandelen onderwerpen. De Algemene Vergadering heeft het recht  van  initiatief,  amendement en interpellatie. Zij  is voor alle leden toegankelijk, met  uitzondering van de geschorste leden. Indien er een vacature in het bestuur is,  vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen tot  3 dagen voor de Algemene Vergadering door tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris onder overlegging van een bereidverklaring van het voorgestelde  lid. Zijn geen tegenkandidaten gesteld dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

   

  ARTIKEL 17: AGENDA  ALGEMENE VERGADERING

  Op de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering zal buiten hetgeen verder op de agenda mocht zijn geplaatst

  1. de secretaris het jaarverslag uitbrengen, alsmede de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
  2. de penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering – gehoord het  advies van de kascommissie – gelegenheid moet worden gegeven zich over décharge van het bestuur uit te spreken;
  1. de begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld;
  2. de verkiezing van bestuur en commissies plaats hebben;
  3. het bestuursbeleid besproken dienen te worden;
  4. de contributie vastgesteld dienen te worden.

   

  ARTIKEL 18: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

  Een buitengewone Algemene Vergadering zal worden belegd wanneer het bestuur of tenminste 10 stemgerechtigde leden dat nodig achten. In het laatste geval moet de wens daartoe onder opgave van, en met toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Een dergelijke vergadering dient binnen 4 weken na ontvangst van een daartoe verstrekkend verzoek door het bestuur te worden uitgeschreven.  Geeft het bestuur geen gevolg aan  het verzoek van de hiervoor bedoelde  leden dan zijn zelf bevoegd  tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan

  Het bij  artikel  16  lid  3,  met betrekking tot het oproepen bepaalde,  vindt dienovereenkomstig plaats.

   

  HOOFDSTUK 4 – COMMISSIES

   

  ARTIKEL 19: SAMENSTELLING COMMISSIES

  Op de jaarlijkse Algemene Vergadering

  worden de volgende commissies benoemd:

  • Kascommissie
  • Jeugdcommissie
  • Dames-/meisjescommissie
  • Pers- en propagandacommissie
  • Toto/Lotto commissie
  • Accommodatiecommissie

  Andere commissies kunnen door de Algemene Vergadering worden ingesteld c.q. door het bestuur worden benoemd. De commissies staan,  ieder op haar toegewezen gebied,  het bestuur bij  in de vervulling van zijn taak. Aan het hoofd van elftal- en jeugdcommissie staat een bestuurslid.

   

  De commissies worden op de jaarlijkse Algemene Vergadering voor de tijd van één jaar gekozen.  Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

   

  ARTIKEL 19a: VERHOUDING COMMISSIES – BESTUUR

  Het bestuur heeft te allen tijde het recht commissievergaderingen bij te

  wonen en wijzigingen in de samenstellingen der commissies aan te brengen

  De commissies brengen tijdens de maandelijkse bestuursvergadering rapport uit aan het bestuur en zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Een ontbonden verklaarde commissie is verplicht alle onder haar berusting zijnde de stukken binnen 14 dagen na ontbinden bij  de eerste secretaris in te leveren.

   

  ARTIKEL 20: ELFTALCOMMISSIE

  De elftalcommissie bestaat  uit minimaal 3 leden.  Zij  is belast met de samenstelling van elftallen voor zover de samenstelling van de elftallen niet aan anderen is opgedragen. Eén en ander geschiedt mede in overleg met de wedstrijdsecretaris.

   

  ARTIKEL 21: KASCOMMISSIE

  De kascommissie bestaat uit 3 meerderjarige leden,  die geen deel uit mogen maken van het bestuur.  Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en is gehouden tenminste eenmaal per jaar kas,  boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de  uitkomst  van  haar onderzoek wordt  verslag  uitgebracht  aan  het bestuur. Indien de  kascommissie  termen aanwezig acht  om de  penningmeester wegens zijn beheer décharge  te  verlenen, adviseert  zij  het  bestuur  een desbetreffend  voorstel aan de  jaarlijkse Algemene Vergadering  te doen. Op de  jaarlijkse Algemene Vergadering treedt  één den  leden  van de commissie af,  in wiens  plaats terstond  een ander lid wordt gekozen.

   

  ARTIKEL 22: JEUGDCOMMISSIE

  De  jeugdcommissie  bestaat  uit minimaal 3 meerderjarige  leden,  van wie

  de  voorzitter tevens  bestuurslid is. Zij  is belast met  het  behartigen van de belangen van de jeugdleden. Tevens is zij belast met  het samenstellen der elftallen van de junioren en pupillen.

   

  ARTIKEL 22a: DAMES-/MEISJESCOMMISSIE

  De dames-/meisjescommissie bestaat uit minimaal 3 meerderjarige leden, van wie de voorzitter tevens bestuurslid is.  De commissie is belast met het behartigen van de belangen van de dames- en meisjesleden. Tevens draagt zij  zorg voor het samenstellen van de elftallen van dames en meisjes.

   

  ARTIKEL 23: PERS-  EN PROPAGANDACOMMISSIE

  De  pers- en propagandacommissie is belast met  het  voeren  van de  voor de vereniging  noodzakelijke propaganda. Deze commissie bestaat  uit tenminste 3 leden. Zij  is tevens belast met het uitgeven van het officieel orgaan van de vereniging,  alsmede met de organisatie van evenementen ter bevordering van de  saamhorigheid  in de vereniging.

   

  ARTIKEL 24: TOTO/LOTTOCOMMISSIE

  De  toto/lottocommissie  is belast met de uitgifte en het verzamelen van de

  toto/lottoformulieren.  Zij draagt tevens zorg voor de financiële afwikkelingen die daarmee samenhangen. Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden.

   

  ARTIKEL 25: ACCOMODATIECOMMISSIE

  Deze commissie bestaat  uit minimaal 3  leden.  Zij  is belast met  het onder houd  van de terreinen,  opstallen en bezittingen,  oefen- en spelmateriaal Tevens draagt zij  zorg voor de entreegelden. Tot de accommodatiecommissie behoren ook diegenen die het clubhuis beheren. Het bestuur is bevoegd gewone leden met terrein- en andere werkzaamheden, de vereniging betreffende,  te belasten.

   

  ARTIKEL 26: STRAFFEN

  Het bestuur is bevoegd  is een  lid in de uitoefening  van  zijn/haar rechten op schorsen,  overeenkomstig de bepalingen van art.  7 van  de statuten. Als reden voor schorsing  komt mede aanmerking wangedrag zowel  in als buiten de vereniging,  waarbij  de vereniging schade kan  lijden en contributieschuld van 6 maanden.  Het bestuur is bevoegd  boete te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen. Indien een lid betrokken  raakt bij één of andere strafzaak,  dan  komen de hier- uit voortvloeiende  kosten voor rekening van het desbetreffende  lid,  tenzij van schuld geen sprake mocht zijn.

   

  ARTIKEL 27: BESCHADIGINGEN

  Opzettelijke beschadigingen aan eigen dommen van de vereniging of door haar in bruikleen genomen goederen, komen voor rekening van het  betrokken lid.

   

  ARTIKEL 28: WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  In dit reglement kunnen geen veranderingen worden aangebracht dan in een waarvoor belegde ledenvergadering met goedvinden van tenminste 4/5 der aanwezige stemgerechtigde leden.

   

  ARTIKEL 29: SLOTBEPALINGEN

  In alle gevallen waarin het Huishoudelijk  reglement  niet voorziet, beslist het bestuur. Dit artikel, artikel 2 der statuten en artikel 2 van het Huishoudelijk reglement  kunnen  nimmer gewijzigd worden.

   

  Zaandam,  maart 1980

   

   

  STATUTEN

  Heden,  de vijfde maart negentienhonderd negen en zeventig,  verscheen voor mij, PIETER  DE GROOT,  notaris ter standplaats Zaandijk,  gemeente Zaanstad:

  de  heer  HERMANUS SIJBERT SCHLEEPER, receptionist,  volgens zijn  verklaring geboren op zeven en twintig augustus negen tienhonderd twee en dertig te Zaandam, wonende te Zaandijk,  gemeente Zaanstad, Parkstraat 12,  ten deze  handelende als gevolmachtigde van:

  1. de heer PIETER VAN DER BRUGGE, controller,  geboren te Zaandam,  op vijftien juli  negentienhonderd zes en dertig, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad,  Govert  Flinckstraat 1c, bij het geven der last  handelend als voorzitter van de Zaandamse Christelijke Football Club  (Z.C.F.C.), gevestigd te Zaandam,  gemeente Zaanstad;
  2. de heer  HENDRIK  LUBBERTUS DE JAGER, ambtenaar,  geboren te Bakkeveen op elf december negentienhonderd acht en dertig,  wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad,  Bolksbeek 1, bij het geven der  last  handelend als secretaris van voornoemde vereniging;
  3. de heer PIETER JAN CORNELIS KLOKMAN, projectleider,  geboren te Zaandam op acht oktober negentienhonderd een er veertig,  wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad,  Twiskeweg 67,  bij  het geven der last handelend als penningmeester van voornoemde vereniging;

   

  van welke volmachten blijkt uit een onderhandse akte,  die  na voor echt erkenning  volgens de  notariswet aan deze akte  is gehecht. De comparant,  handelend als gemeld, verklaarde de thans bestaande statuten  van  voornoemde  vereniging geheel in te trekker,  daartoe gerechtigd door  het  nemen van een besluit door de Algemene Ledenvergadering conform artikel  16 der “oude”  statuten, de dato vijftien januari negentienhonderdnegen en zeventig,  van welke vergadering blijkt  uit de aan deze akte gehechte notulen  en deze  statuten te wijzigen in de navolgende:

   

  Artikel 1: NAAM  EN ZETEL

  1. de vereniging draagt de naam van ZAANDAMSE  CHRISTELIJKE FOOTBALL CLUB  (Z.C.F.C.).
  2. Zij heeft  haar zetel te Zaandam, gemeente Zaanstad.
  3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid .
  4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat  gehouden wordt bij  de  Kamer van  Koophandel  en fabrieken te Zaandam.

   

  Artikel 2: GRONDSLAG

  De grondslag der vereniging is de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar woord. Dientengevolge mag de heersende toon in de vereniging  hiermede  niet  in strijd zijn.

   

  Artikel 3: DUUR

  1. De vereniging werd opgericht op der tien mei negentienhonderd een en dertig te Zaandam. Zij verkreeg rechtsbevoegdheid krachtens Koninklijk Besluit de dato vijf en twintig september negentienhonderdzestig zestig nummer 35 en is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een juli tot en met dertig juni van het daarop volgend jaar.

   

  Artikel 4: DOEL

  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening der sport in het algemeen en dat van de voetbalsport  in het bijzonder.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (K.N.V.B.)
   1. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competitie- of seriewedstrijden.
   2. het doen houden van wedstrijden.
   3. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.
   4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

   

  Artikel 5: LEDEN

  De vereniging kent de volgende categorieën leden:

  1. Werkende leden, onderverdeeld  in gewone werkende leden, junioren en pupillen.
  2. B-leden.
  3. Ereleden/Leden van verdienste.

  Werkende leden  (gewone werkende leden, junioren en pupillen)  zijn zij  die jaarlijks een op de Algemene Vergadering vast gestelde contributie betalen en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen of enige functie in de vereniging bekleden. Gewone werkende leden zijn zij die op een augustus van het lopende seizoen achttien jaar of ouder zijn. Junior-leden zijn zij  die op een augustus van het lopende seizoen de leeftijd van twaalf jaar,  doch nog niet de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Pupillen zijn zij die op een augustus van het lopende seizoen de leeftijd van zes doch nog niet de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben.

  Voor het werkend lidmaatschap van de vereniging dient men zich op te geven bij de secretaris van de vereniging,  waarna zij worden geplaatst op de ballotagelijst. Indien  er binnen veertien dagen  na plaatsing op deze ballotagelijst door Bestuur en  Leden geen bezwaarschrift  is binnengekomen worden zij  geacht als lid der vereniging te zijn aangenomen. Bij  niet toelating kan op verzoek van betrokkene de Algemene Vergadering alsnog tot toelating beslissen. Voor het werkend  lidmaatschap komt  in aanmerking  ieder,  die schriftelijk verklaard heeft met de grondslag en het doel der vereniging  in te stemmen.

  B-leden  zijn  zij  die  jaarlijks een de Algemene Vergadering vastgestelde contributie betalen en gerechtigd zijn enige functie  in de  vereniging te bekleden. Ereleden en leden van verdienste zijn zij  die zich  jegens de  vereniging bijzonder verdienstelijk  hebben gemaakt en op voordracht  van  het  Bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

   

  Artikel 6: RECHTEN  EN VERPLICHTINGEN VAN  DE LEDEN

  1. Alleen diegene die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid  zijn van de vereniging. Het  lidmaatschap van de  KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
  2. De leden zijn verplicht:
   1. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het Bestuur, de Algemene Vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
   2. De belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden.
   3. De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.
   4. de overige  verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en  na te komen.

   

  Artikel 7: STRAFFEN

  1. In het algemeen zal  strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd  is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de  vereniging,  of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  Tevens zal  strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat  in strijd is met de spelregels,  alsmede met de statuten,  reglementen en/of besluiten van organen van de  KNVB of waardoor de belangen van de  KNVB of van de voetbalsport  in  het algemeen worden geschaad. Het bestuur is bevoegd om ingeval van overtredingen als bedoeld  in het eerste lid,  de volgende straffen op te leggen:

  1. berisping
  2. schorsing
  3. het betalen van opgelegde boetes
  4. royement

  Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van zes maanden worden opgelegd.

  Gedurende de periode dat  een lid geschorst  is,  kunnen aan  het lidmaatschap verbonden  rechten worden ontzegd. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een  lid  in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of na sommaties nalatig blijft zijn contributies te voldoen . Nadat het Bestuur tot royement heeft besloten,  wordt  het betrokken lid ter spoedigste door middel van een aangetekend  schrijven van het besluit onder opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd  binnen een maand na ontvangst  van deze kennisgeving in beroep te gaan bij  de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het  lid geschorst Het besluit van de Algemene Vergadering tot royement  zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het  aantal uitgebrachte stemmen.

   

  Artikel 8: GELDMIDDELEN

  De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

  1. Contributies van gewone werkende leden
  2. Contributies van B-leden
  3. Bijdragen van begunstigers
  4. Ontvangsten uit wedstrijden
  5. Andere inkomsten die de vereniging op wettige wijze verkrijgt

   

  Artikel 9: CONTRIBUTIES

  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld op voordracht  van het Bestuur. Wanneer het  lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de contributie over het ge hele jaar verschuldigd,  met uitzondering  ingeval  het  geval  in artikel 10 onder a. Ereleden en leden van verdienste die tevens lid zijn kunnen van het betalen van contributie worden vrijgesteld.

   

  Artikel 10: EINDE LIDMAATSCHAP

  1. Het lidmaatschap eindigt:
   1. door de dood van het lid
   2. door opzegging van het lid
   3. door opzegging namens de vereniging
   4. door royement als bedoeld in artikel 7
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen,  of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging  redelijkerwijs niet gevergd  kan worden  het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het  lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn  van  vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd  indien van de vereniging of van het  lid redelijkerwijs niet  gevergd  kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door het  lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris der vereniging.
  4. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij  de verplichtingen van de leden zijn verzwaard  is bekend geworden of is medegedeeld,  door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
  5. Een opzegging  in strijd met  het bepaalde  in  lid 3 doet  het lidmaat schap eindigen op het vroegst toe gelaten tijdstip volgende op de da turn waartegen was opgezegd.
  6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd,  is het Bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement  verplicht het  lidmaatschap van het  betreffende lid met onmiddellijk ingang op te zeggen.

   

  Artikel 11: BEGUNSTIGERS

  1. De vereniging  kent  naast  leden ook begunstigers.
  2. Begunstigers zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen die door het Bestuur zijn toegelaten en die zich  jegens de  vereniging verplicht om jaarlijks een door het Bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. 3Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging, worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het  lopende verenigings- jaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur.

   

  Artikel 12: BESTUUR

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
  2. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd . Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door tenminste vijf leden.
  3. Het bestuur benoemd uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd. Zij  vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De voorzitter,  secretaris en penningmeester vertegenwoordigen, handelend tezamen,  de vereniging in en buiten rechte.
  4. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
  5. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan haar leden.
  6. Iedere Bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tenzij  hij  bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat  hij  niet  nalatig  is ge- weest  in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  7. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het Bestuur op te maken rooster, nader bij Huishoudelijk Reglement te regelen. Wie  in een tussentijdse vacature is gekozen,  neemt op het  rooster de plaats van zijn voorganger in.
  8. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij  daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid  vereist van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit  tot ontslag,  eindigt door het verloop van die termijn.
  9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   1. door het eindigen van het lidmaatschap ;
   2. door het bedanken als bestuurslid

   

  Artikel 13: BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

  1. Het Door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft, genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,  voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist,  dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op een eventuele bestuursvergadering door het Bestuur dienen te worden vastgesteld.

   

  Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten  is  het Bestuur belast met  het  besturen  van de vereniging.
  2. Het  Bestuur  is bevoegd  onder zij verantwoordelijkheid  bepaalde onderdelen  van  zijn  taak  te doen uit voeren door commissies die door de algemene Vergadering worden benoemd,  op  voordracht  van  het Bestuur
  3. Het bestuur  is,  mits met goedkeuring  van de Algemene Vergadering, bevoegd  tot  het  sluiten  van overeenkomsten  tot  het  kopen, vervreemden of bezwaren  van register goederen,  het  sluiten van overeenkomsten waarbij  de  vereniging zich als borg  of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,  zich voor een derde sterk maakt cf zich tot zekerheid stelling voor een schuld  van een derde verbindt. Op het  ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
  4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het besluit tot het aangaan van  rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf en twintigduizend  gulden (Eur. 11.344,50) te boven gaand.
  5. Het bestuur is verplicht om de vereniging,  het bepaalde  in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verengingsregister, dat gehouden wordt bij de in het vierde lid van artikel 1 genoemde Kamer van  Koophandel en Fabrieken .

   

  Artikel 15: REKENING  EN VERANTWOORDING

  • Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daar- uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  • Het bestuur brengt – behoudens verlenging van de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar – op een Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. De in dit artikel bedoelde stukken dienen tien jaar lang te worden bewaard .
  • De Algemene Vergadering kiest een kascommissie bestaande uit drie meerderjarige leden. Zij mogen geen deel uitmaken van het Bestuur. De leden van de kascommissie treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
  • De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Zij heeft inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag alsmede rekening en verantwoording strekt het Bestuur tot décharge.

   

   

  Artikel 16: VERGADERINGEN

  1. De vergaderingen worden verdeeld in:
   1. algemene vergaderingen
   2. bestuursvergaderingen
   3. commissievergaderingen
  2. Tussen een juni en een oktober wordt jaarlijks de Algemene Vergadering gehouden . Dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur vastgesteld. De leden worden tut de Algemene Vergadering schriftelijk door de secretaris of door middel van het verenigingsorgaan,  zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, opgeroepen.
  3. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de gewone werkende leden verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken. Het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers door middel van de plaatselijke pers zelf de Algemene Vergadering oproepen.

   

  Artikel 17: TOEGANG  ALGEMENE VERGADERING

  1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daarin tenminste één stem. Leden tot zestien jaar brengen in deze vergadering  bij  iedere stemming telkens één  stem uit. Leden van zestien en zeventien jaar telkens twee stemmen en leden vanaf achttien jaar en ouder drie stemmen.
  2. Stemming over zaken geschiedt mondeling,  over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter anders besluit.
  3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, zover de statuten niet anders bepalen,  beslist bij meerderheid van stemmen. Bij  het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  4. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmen aantal. Indien bij  herstemming de stemmen  staken beslist de voorzitter.
  5. Een  lid heeft geen stemrecht over zaken,  die hem,  zijn echtgenote of een  van zijn bloed- of aanverwanten in de  rechte lijn betreffen.
  6. Bij schriftelijke  stemming benoemt de Voorzitter een commissie van drie leden als stemopnemers, die zich er van hebben te overtuigen dat  het  getal der stembiljetten gelijk  is aan dat  van de aanwezig zijnde  leden,  de biljetten openen en de  uitslag der stemmen bekendmaken
  7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, die:
   1. blanco zijn;
   2. zijn ondertekend;
   3. de naam bevatten  van een persoon die  niet  verkiesbaar is;
   4. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten.

   

  Artikel 18: LEIDING ALGEMENE VERGADERING

  De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beiden,  dan treedt een ander door het Bestuur aan te wijzen bestuurslid als Voorzitter op. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of door het Bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt.  De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen op de eventuele Algemene Vergadering te worden vastgesteld .

   

   

  Artikel 19: WIJZIGING STATUTEN

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping moet tenminste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan,  moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Deze publicatie moet plaats vinden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is wordt binnen vier weken, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,  waarin het voorstel zoals dat  in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden aangenomen mits met meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welke rechtsgebied de vereniging haar zetel heeft.

   

  Artikel 20: ONTBINDING  EN VEREFFENING

  1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde Algemene Vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de tot stemmer  gerechtigde leden aanwezig is daarover heeft uitgesproken
  2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd  is,  kan op een volgende te houden Algemene Vergadering alsnog, ongeacht  het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
  3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

  De termijn van oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

  1. Bij ontbinding van de vereniging vervallen haar bezittingen aan een protestants christelijke instelling aan te wijzen op de laatste Algemene Vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek en de Amateurbepalingen van de KNVB.

   

  Artikel 21: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  De vereniging heeft een Huishoudelijk Reglement.

  Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene Vergadering. Zij treden in werking met  ingang van de dag volgende op die der aanneming der Algemene Vergadering.

   

  Artikel 22: BESLUIT

  Beslissingen inzake waarin bij Wet Statuten of Huishoudelijk Reglement niet is voorzien,  berusten, behoudens de verantwoording aan de Algemene Vergadering,  bij  het Bestuur. De comparant is mij,  notaris, bekend. Waarvan akte,  in minuut is verleden te Zaandijk,  op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en volledige voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.