• Privacybeleid

  PRIVACY STATEMENT AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)
  Voetbalvereniging ZCFC (“ZCFC”) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZCFC.

  VAN WIE VERWERKT ZCFC PERSOONSGEGEVENS?
  ZCFC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  Leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste van ZCFC
  Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ZCFC of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar ZCFC een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad

  WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
  De ledenadministratie van ZCFC verwerkt de persoonsgegevens in het ledenadministratie programma Sportlink.

  WAARVOOR VERWERKT ZCFC PERSOONSGEGEVENS?
  Als je lid of donateur wilt worden van ZCFC, of deel wilt nemen aan een van onze activiteiten, hebben wij je persoonsgegevens nodig.  Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid of deelnemer aan een van onze activiteiten.  Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken.

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Voor- en achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Adres, postcode en woonplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  IBAN nummer

  HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
  ZCFC zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Denk hierbij aan:

  Historisch relevante informatie (elftalfoto’s en namen voor het historisch archief)
  Inschrijfformulieren met NAW gegevens. Deze laatste zullen na 5 jaar worden vernietigd.
  NAW gegevens binnen Sportlink (rol van KNVB)
  Zichtbaarheid binnen de KNVB app: Het is belangrijk om te weten dat elk lid van de KNVB zelf zijn eigen zichtbaarheidsniveau kan aanpassen via de Voetbal.nl app of website. Dit zichtbaarheidsniveau is dan direct -binnen alle producten van Sportlink- van toepassing.

  DELEN MET ANDEREN
  ZCFC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuurslid Ethische zaken (Iede Wakker). ZCFC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  BEVEILIGING
  ZCFC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuurslid Iede Wakker.

  BESTUURSLEDEN, TRAINERS, VRIJWILLIGERS, COACHES
  Voor bestuursleden, trainers, vrijwilligers, coaches en anderen die een vrijwilligerstaak binnen ZCFC vervullen, behoudt ZCFC zich het recht voor om de persoonsgegevens van deze personen te gebruiken voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  Informatieverstrekking
  Dit protocol wordt via de website van ZCFC gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van ZCFC. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen te worden ingediend bij het bestuur van ZCFC.

  FOTOPROTOCOL
  ZCFC hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van ZCFC en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-Whatsapp van teams. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan ZCFC zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

  Gebruik website/social media
  Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie (met uitzondering van kleedkamers en toiletten) mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
  Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
  Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van ZCFC, als de ouders bezwaar hebben gemaakt.
  Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
  Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
  Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuurslid Ethische Zaken (Iede Wakker). Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
  Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen ZCFC website en voor de eigen ZCFC facebook-pagina en andere eigen ZCFC social media;

  Maken van foto- en video opnames
  Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
  Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :
  a. wedstrijden en (officiële) toernooien;
  b. verenigingsactiviteiten;
  c. tijdens trainingen.

  Binnen ZCFC is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, toiletten, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

  Bewaking privacy gebruik van opnamen
  Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het het eigen kind betreft. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor;
  Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of via social media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
  Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website/social media;
  In alle andere gevallen van foto- en videoopnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

  Sancties
  Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

  Website ZCFC
  De website wordt beheerd door ZCFC. Bij bezoek aan deze website kan ZCFC gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert ZCFC uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  ZCFC gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  WEBSITES VAN DERDEN
  Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. ZCFC aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

  WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT
  ZCFC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  GEBRUIKSVOORWAARDEN
  Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

  Auteursrecht – Deze website is de officiële website van de ZCFC. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo´s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van de ZCFC, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
  Beperking van licentie – Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZCFC is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de ZCFC.
  Uitsluitingen – Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. ZCFC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert ZCFC niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
  Beperking van aansprakelijkheid – Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch ZCFC, noch enige van haar respectieve bestuur, vrijwilligers en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien ZCFC op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van ZCFC het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.
  Schadeloosstelling – Hierbij stemt u er mee in ZCFC en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
  Kinderen jonger dan 16 jaar – Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:
  1 De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
  2 Je naar ons gegevens stuurt;
  3 Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.
  4 Je gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room;
  Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt jouw toestemming van ouders of voogd.
  Links op deze website – Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het internet. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.
  Aansprakelijkheid en vrijwaring – Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde) diensten die worden aangeboden via de officiële website van ZCFC.

  Wijzigen van Gebruiksvoorwaarden – ZCFC behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. ZCFC behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

  Toepasselijk recht – Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.
  Overige bepalingen – Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

  CAMERATOEZICHT ZCFC
  Het bestuur vindt cameratoezicht noodzakelijk om de belangen en daarmee de eigendommen van ZCFC en haar leden, optimaal te behartigen en waar nodig te beschermen. Dit om diefstal tegen te gaan maar zeker ook om onze vrijwilligers te beschermen. Het toezicht d.m.v. deze camera’s in de kantine zal daarnaast worden gebruikt (om op afstand) ondersteuning te geven bij calamiteiten/inbraakmeldingen. Privacy is echter zeer belangrijk en de beelden zullen alleen worden bekeken in geval van een incident of calamiteit. In het onderstaande protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

  Artikel 1 Doel van het cameratoezicht
  Het doel van het cameratoezicht is het beschermen/beveiligen van eigendommen van ZCFC, haar leden, vrijwilligers en de bezoekers van ZCFC en daarnaast diefstal te voorkomen met inachtneming van de regels voor privacy.

  Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden
  Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van ZCFC. Het bestuurslid “Ethische zaken”  voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident is veiliggesteld. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van ZCFC. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of de politie, beschikbaar gesteld.

  Artikel 3 Privacy van bezoekers
  Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel de kantine van ZCFC te beveiligen, vrijwilligers te beschermen en diefstal te voorkomen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de ingang van het sportcomplex en in de kantine zelf.

  Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal
  Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.  Beelden mogen alleen worden bekeken door 2 personen; het bestuurslid verantwoordelijk voor Ethische Zaken binnen ZCFC, samen met 1 ander bestuurslid van ZCFC. Beide bestuursleden doen schriftelijk verslag aan het bestuur van hetgeen zij geconstateerd hebben.

  Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
  Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren.

  Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging
  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van de kantine en het sportcomplex. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuurslid, de technische beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.  Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 30 dagen bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur zoals omschreven in artikel 4. Het is niet de intentie van ZCFC om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er incidenten/calamiteiten hebben plaatsgevonden.

  Ad 1. Uitzondering voor het bekijken van alleen de live beelden: bestuursleden die inbraakmeldingen van de centrale meldkamer ontvangen (buiten de reguliere gebruikstijden van het complex) hebben toegang tot het bekijken van de live beelden in geval van een calamiteit/melding.